Informační doložka pro dodavatele

1. Správcem osobních údajů subjektu je společnost Adamietz sp. z o.o., se sídlem Strzelce Opolskie, ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, s číslem IČO: 532242263, DIČ: 7561836633, zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem KRS 0000100273.

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se subjekt může obracet s dotazy a obavami ohledně zabezpečení a používání osobních údajů, jsou následující:

Kamil Durnaś, e-mail: iod@adamietz.pl, tel.: 791-29-32-32.

3. subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování svých údajů.

4. Kromě toho má subjekt právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud jsou osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními požadavky. V Polsku je tímto orgánem předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.

5. Údaje budou zpracovávány za účelem:
1) uzavření a plnění smlouvy uzavřené se správcem a provádění nezbytných vyúčtování v souvislosti s jejím uzavřením – po dobu nezbytnou k plnění smlouvy a po jejím ukončení budou osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytnou k prokázání řádného plnění povinností z ní vyplývajících, a to až do uplynutí lhůt uvedených v ustanoveních o archivaci (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení o ochraně osobních údajů);

2) plnění zákonných povinnosti správce, zejména daňové a oznamovací povinnosti, a to po dobu nezbytnou ke splnění zákonných povinností správce, zejména do uplynutí promlčecí lhůty pro daňové povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c nařízení o ochraně osobních údajů);

3) prosazování oprávněného zájmu správce, jak je popsáno níže – po dobu nezbytnou k prosazování tohoto zájmu, avšak v tomto ohledu nejdéle do doby, než bude vaše námitka považována za oprávněnou vzhledem k vaší konkrétní situaci, a nejdéle po dobu 5 let od data ukončení smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení o ochraně osobních údajů).

Po naplnění smlouvy budou údaje vymazány.

6. Poskytnutí údajů je dobrovolné, avšak v důsledku jejich neposkytnutí nebude možné uzavřít smlouvu.

7. Základem zpracování osobních údajů je rovněž čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení o ochraně osobních údajů, tj. oprávněný zájem správce na poskytování nezbytných smluvních ujednání, vymáhání pohledávek a budování vztahů a dobrého jména.

8. Příjemci vašich osobních údajů mohou být:
a) finanční úřady;
b) banky;
c) spolupracující subjekty v oblasti právních a daňových služeb;
d) smluvní partneři správce (za účelem plnění uzavřených smluv);
e) subjekty nebo orgány oprávněné získávat osobní údaje na základě právních předpisů (včetně soudů, státních zástupců, soudních vykonavatelů, regulačních orgánů a orgánů dohledu);
f) dodavatelé IT řešení.

9. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci.

10. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů.

11. Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

Informační doložka pro kontaktní osoby, obchodní zástupce dodavatele a odpovědné zaměstnance, jejichž údaje správce zpracovává za účelem řádného plnění smlouvy s dodavatelem.

1. Správcem osobních údajů subjektu je společnost Adamietz sp. z o.o., se sídlem Strzelce Opolskie, ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, s číslem IČO: 532242263, DIČ: 7561836633, zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem KRS 0000100273.

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se subjekt může obracet s dotazy a obavami ohledně zabezpečení a používání osobních údajů, jsou následující:

Kamil Durnaś, e-mail: iod@adamietz.pl, tel.: 791-29-32-32.

3. Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování svých údajů.

4. Kromě toho má subjekt právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud jsou osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními požadavky. V Polsku je tímto orgánem předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.

5. Základem zpracování osobních údajů je rovněž čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení o ochraně osobních údajů, tj. oprávněný zájem správce na zajištění plynulosti provozu správce, na realizaci kontaktů s dodavateli, na řádné plnění smluv s dodavateli, na odbornou spolupráci, na přijímání a podávání nabídek a na vedení elektronické korespondence v obchodních a administrativních procesech souvisejících s předmětem činnosti Správce.

6. Poskytnutí údajů je dobrovolné, avšak v důsledku jejich neposkytnutí nebude možné zrealizovat procesy uvedené správcem a jeho dodavatelem (jehož jménem jednáte) v bodě 5.

7. Příjemci vašich osobních údajů mohou být:
a) finanční úřady;

b) banky;

c) spolupracující subjekty v oblasti právních a daňových služeb;

d) smluvní partneři správce (za účelem plnění uzavřených smluv);

e) subjekty nebo orgány oprávněné získávat osobní údaje na základě právních předpisů (včetně soudů, státních zástupců, soudních vykonavatelů, regulačních orgánů a orgánů dohledu);

f) dodavatelé IT řešení.

8. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci.

9. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů.

10. Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

Náborová doložka bez vazby na konkrétní náborovou akci s možností odvolat souhlas s poskytnutím osobních údajů přidruženým společnostem.

Správcem osobních údajů subjektu je společnost Adamietz sp. z o.o., se sídlem Strzelce Opolskie, ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, s číslem IČO: 532242263, DIČ: 7561836633, zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem KRS 0000100273.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se subjekt může obracet s dotazy a obavami ohledně zabezpečení a používání osobních údajů, jsou následující:

Kamil Durnaś, e-mail: iod@adamietz.pl, tel.: 791-29-32-32.

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů.

Kromě toho má Subjekt právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud jsou osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními požadavky. V Polsku je tímto orgánem předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poskytnutí údajů je dobrovolné, v případě jejich neposkytnutí však nebude možné zúčastnit se výběrového řízení.

Právní základ pro zpracování osobních údajů subjektu:

a) v rozsahu běžných údajů, které jste nám poskytli, jsou údaje zpracovávány za účelem zpracování vaší žádosti na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení o ochraně osobních údajů), který jste nám poskytli odesláním vaší žádosti,

b) v rozsahu nezbytném pro plnění zákonných povinností správce, např. odeslání na vstupní pracovnělékařské prohlídky je čl. 6 odst. 1 písm. c nařízení o ochraně osobních údajů,

c) v rozsahu vámi zaslaných údajů zvláštní kategorie (čl. 9 odst. 1 nařízení o ochraně osobních údajů), jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, který nám dáváte zasláním žádosti (čl. 9 odst. 2 písm. a nařízení o ochraně osobních údajů).

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 3 let, poté budou vymazány.

Pokud udělíte dodatečný souhlas s tím, aby vaše osobní údaje byly zpřístupněny společnostem, které jsou kapitálově propojeny se správcem [hypertextový odkaz na seznam společností], budou v tomto rozsahu údaje zpracovávány těmito společnostmi dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení o ochraně osobních údajů po dobu uvedenou v souhlasu, nejdéle však do doby, než svůj souhlas se zpracováním údajů odvoláte, po uplynutí této doby budou vymazány.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci.

Pokud jsou údaje zpracovávány na základě samostatného souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování údajů před odvoláním.

Příjemci vašich osobních údajů mohou být:

a) společnosti kapitálově propojeny se správcem (v případě samostatného souhlasu),

b) subjekty nebo orgány oprávněné získávat osobní údaje na základě právních předpisů (včetně soudů, státních zástupců, soudních vykonavatelů, regulačních orgánů a orgánů dohledu),

c) dodavatelé IT řešení.

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

Náborová doložka v reakci na inzerát na konkrétní pracovní pozici s možností odvolání souhlasu pro budoucí výběrová řízení a pro sdílení údajů se společnostmi skupiny Adamietz.

Správcem osobních údajů subjektu je společnost Adamietz sp. z o.o., se sídlem Strzelce Opolskie, ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, s číslem IČO: 532242263, DIČ: 7561836633, zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem KRS 0000100273.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se subjekt může obracet s dotazy a obavami ohledně zabezpečení a používání osobních údajů, jsou následující:

Kamil Durnaś, e-mail: iod@adamietz.pl, tel.: 791-29-32-32.

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů.

Kromě toho má Subjekt právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud jsou osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními požadavky. V Polsku je tímto orgánem předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Údaje budou zpracovávány za účelem realizace výběrového řízení. V případě dobrovolného a nepovinného souhlasu budou údaje zpracovány také pro účely budoucích výběrových řízení organizovaných správcem.

Poskytnutí údajů je dobrovolné, v případě jejich neposkytnutí však nebude možné zúčastnit se výběrového řízení.

Právní základ pro zpracování osobních údajů subjektu:

a) v rozsahu nezbytným k realizaci výběrového řízení a uzavření smlouvy je čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení o ochraně osobních údajů, tj. vaše výslovná žádost před uzavřením smlouvy;

b) v rozsahu nezbytném pro plnění zákonných povinností správce, např. odeslání na vstupní pracovnělékařské prohlídky je čl. 6 odst. 1 písm. c nařízení o ochraně osobních údajů;

c) v rozsahu, v jakém běžné údaje, které nám zašlete, přesahují katalog uvedený v čl. 22 1 odst. 1 polského zákoníku práce, jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, který nám dáváte zasláním žádosti (čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení o ochraně osobních údajů);

d) v rozsahu, v jakém vámi zaslané údaje spadající do zvláštní kategorie (čl. 9 odst. 1 nařízení o ochraně osobních údajů), jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, který nám dáváte zasláním žádosti (čl. 9 odst. 2 písm. a nařízení o ochraně osobních údajů).

Osobní údaje budou zpracovávány do konce náborového procesu (který bude trvat maximálně 3 měsíce od zveřejnění inzerátu), poté budou vymazány.

Pokud udělíte dodatečný souhlas se zpracováním údajů pro účely budoucího výběrového řízení, budou v tomto ohledu údaje zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení o ochraně osobních údajů po dobu uvedenou v souhlasu, nejdéle však do odvolání souhlasu se zpracováním údajů, poté budou vymazány.

Pokud udělíte dodatečný souhlas s tím, aby vaše osobní údaje byly zpřístupněny společnostem, které jsou kapitálově propojeny se správcem ([hypertextový odkaz na seznam společností]/můžete také pokaždé uvést konkrétní společnost, které udělujete souhlas se zpřístupněním údajů), budou v tomto rozsahu údaje zpracovávány těmito společnostmi dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení o ochraně osobních údajů po dobu uvedenou v souhlasu, nejdéle však do doby, než svůj souhlas se zpracováním údajů odvoláte, po uplynutí této doby budou vymazány

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo Evropský hospodářský prostor).

Pokud jsou údaje zpracovávány na základě samostatného souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování údajů před odvoláním.

Příjemci vašich osobních údajů mohou být:

a) společnosti kapitálově propojeny se správcem (v případě samostatného souhlasu),

b) subjekty nebo orgány oprávněné získávat osobní údaje na základě právních předpisů (včetně soudů, státních zástupců, soudních vykonavatelů, regulačních orgánů a orgánů dohledu),

c) dodavatelé IT řešení.

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

SEZNAM SPOLEČNOSTÍ, PRO KTERÉ SE PROVÁDÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
 1. FORMOPEX společnost s ručením omezeným  se sídlem Strzelce Opolskie, ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, zapsaná v obchodním rejstříku u okresního soudu v Opolí, VIII. Ekonomický odbor Pod číslem KRS 0000345370,
  DIČ: 7542997648, IČO: 160312882, základní kapitál: 800.000,00 PLN,
 2. AGRO-POLEN společnost s ručením omezeným se sídlem Chociwel, Chociwel 1, 57-100 Strzelin, zapsaná v obchodním rejstříku u okresního soudu ve Vratislavi, IX. Ekonomický odbor pod číslem KRS 0000164063, DIČ: 9140004451, IČO: 930622411, základní kapitál: 5.583.930,00 PLN,
 3. OPEX akciová společnost se sídlem v Opolí, ul. Ozimska 153, 45-309 Opole, zapsaná v obchodním rejstříku u okresního soudu v Opolí, VIII. Ekonomický odbor pod numerem 0000034624, DIČ: 7540335110, IČO: 530530130, základní kapitál: 578.000,00 PLN;
 4. KS KONSTRUKCJE STALOWE společnost s ručením omezeným se sídlem Ozimek, ul. Kolejowa 1, 46-040 Ozimek, zapsaná v obchodním rejstříku u okresního soudu v Opolí, VIII. Ekonomický odbor Pod číslem KRS 0000058707,
  DIČ: 7541019569, IČO: 531024311, základní kapitál: 7.518.000,00 PLN;
 5. ABM LOGISTIC společnost s ručením omezeným se sídlem Strzelce Opolskie ul. Gogolińska 10, 47-100 Strzelce Opolskie, zapsaná v obchodním rejstříku u okresního soudu v Opolí, VIII. Ekonomický odbor Pod číslem KRS 0000358268,
  DIČ: 7561958885, IČO: 160333861, základní kapitál: 2.023.000,00 PLN.
Zásady používání souborů cookies – Soubory cookies a podobné technologie

1. Definice

1.1. Správce – Adamietz společnost s ručením omezeným, se sídlem Strzelce Opolskie  ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, IČO: 532242263, DIČ: 7561836633, zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem KRS 0000100273.

1.2. Soubory cookies – malé textové soubory ukládající se v zařízení uživatele při používání webových stránek a jakékoli další podobné technologie používané ke shromažďování informací o činnosti uživatele na webových stránkách. Soubory cookies mohou pocházet od správce nebo jeho důvěryhodných partnerů.

1.3. Zásady používání souborů cookies – současné Zásady používání souborů cookies.

1.4. Webové stránky – webové stránky provozované správcem na adrese www.adamietz.pl

1.5. Uživatel – jakákoli fyzická osoba, která navštíví webové stránky.

2. K čemu se na webových stránkách používají soubory cookies?

2.1. Správce nepoužívá žádné nezbytné soubory cookies. Pokud nebudete souhlasit s používáním souborů cookies v rámci naší služby, nebudou zpracovávány žádné soubory cookies.

2.2. Správce používá soubory cookies pro funkční, analytické a cílící účely – avšak výhradně se souhlasem uživatele.

2.3. Správce používá také další technologie a technická řešení, která umožňují přístup k informacím uloženým v zařízení nebo prohlížeči uživatele (např. Local Storage, pomocí kterého správce získá přístup k informacím uloženým během používání webových stránek v oddělené části paměti prohlížeče uživatele).

3. Jaké typy souborů cookies webové stránky používají?

3.1. Soubory cookies používané na webových stránkách jsou rozděleny do následujících kategorií:

Volitelné soubory cookies

Tyto soubory cookies používá správce pouze v případě, že k tomu uživatel dal souhlas. Mezi tyto soubory cookies patří:

Funkční:
– _GRECAPTCHA – poskytuje ochranu proti spamu a analyzuje rizika.
– pll_language – ukládá informace o jazyce, ve kterém stránky používáte;

Analytické:
– _ga_SS3E20G4Q7 – tento soubor cookie používá služba Google Analytics k ukládání stavu relace;
– _ga – tento soubor cookie je spojen se službou Google Universal Analytics, která je významnou aktualizací běžně používané služby Google Analytics. Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru zákazníka. Je připojen ke každému požadavku na webu a slouží k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních v analytických přehledech webu;
– _gid – tento soubor cookie nastavuje služba Google Analytics. Ukládá a aktualizuje jedinečnou hodnotu pro každou navštívenou stránku a slouží k počítání a sledování počtu zobrazení stránek.

Soubory cílení:
– _gat_gtag_UA_48362511_ Tento soubor cookie je součástí služby Google Analytics a slouží k omezení požadavků (throttle request rate).

4. Jsou na Webových stránkách používány soubory cookies třetích stran?

4.1. Při prohlížení webových stránek může uživatel dostávat soubory cookies od třetích stran, které spolupracují se správcem. Podrobnější informace naleznete níže:

Poskytovatelé analytických služeb 

Aby správce lépe porozuměl fungování webových stránek, spolupracuje s poskytovateli analytických služeb, jako jsou Google Analitycs, Google Maps.

Poskytovatelé těchto služeb mohou zpracovávat své vlastní soubory cookies, na které správce nemá vliv a nenese za ně odpovědnost. Podrobnější informace o tom, jak tito poskytovatelé nakládají s údaji uživatelů, naleznete zde:

https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners
https://www.google.com/intl/en_be/help/terms_maps/

5. Jak dlouho jsou jednotlivé soubory cookies Soubory uloženy?

5.1. Volitelné soubory cookies:

a) Funkční soubory cookies:
– _GRECAPTCHA – po dobu 6 měsíců;
– pll_language – po dobu 1 roku;

b) analytické soubory cookies:

– _ga_SS3E20G4Q7 – po dobu 2 let;
– _ga – po dobu 2 let;
– _gid – po dobu 24 hodin.

c) Soubory cílení:

– _gat_gtag_UA_48362511_1 – po dobu 1 minuty

5.2. Po uplynutí výše uvedených lhůt jsou soubory cookies smazány.

6. Jak můžete změnit nastavení souborů cookies?

6.1. Webová stránka používá platformu pro správu souhlasů (CMP), která uživateli usnadňuje správu preferencí souborů cookies.

6.2. Uživatel může pomocí CMP změnit nastavení souborů cookies. CMP umožňuje:

a) získat podrobné informace o souborech cookies používaných webovými stránkami a důvěryhodnými partnery správce;

b) udělit a odvolat svůj souhlas s používáním volitelných souborů cookies správcem a důvěryhodnými partnery;

c) změnit dříve zvolená nastavení.

7. Je možné změnit nastavení souborů cookies ve webovém prohlížeči?

7.1. Využití souborů cookies ke shromažďování údajů včetně přístupu k údajům uloženým v zařízení uživatele, vyžaduje souhlas uživatele. Tento souhlas může být kdykoli odvolán.

7.2. Souhlas se nevyžaduje pouze pro soubory cookies, jejichž použití je nezbytné pro poskytování telekomunikační služby (přenos dat pro zobrazení obsahu).

7.3. Svůj souhlas s používáním souborů cookies můžete odvolat v nastavení prohlížeče. Podrobné informace naleznete v následujících odkazech:

a) Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
b) Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
c) Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
d) Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

7.4. Uživatel si může kdykoli ověřit stav aktuálního nastavení ochrany osobních údajů v prohlížeči z využitím nástrojů dostupných v následujících odkazech:

a) http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
b) http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

7.5. Vzhledem k tomu, že některé soubory cookies jsou pro fungování webových stránek nezbytné, může změna nastavení vašeho prohlížeče způsobit, že některé služby nebudou fungovat správně, nebo vám dokonce zcela zabrání zobrazovat webové stránky.

8. Soubory cookies používány v rámci nástrojů Google Analytics a Google Maps, které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, mohou být předány do třetí země, tj. do země mimo Evropský hospodářský prostor. V případě předání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor nemusí daná země zajistit dostatečnou ochranu osobních údajů, nemusí zajistit výkon vašich práv podle Nařízení o ochraně osobních údajů nebo může dojít k porušení ochrany osobních údajů. Rádi bychom vás informovali, že předávání osobních údajů mimo země EHP může být spojeno s vysokým rizikem nezajištění dostatečného zabezpečení zpracovávaných osobních údajů.

9. Změny zásad ochrany osobních údajů

9.1. Zásady ochrany osobních údajů jsou průběžně verifikovány a podle potřeby aktualizovány.

9.2. Aktuální verze zásad ochrany osobních údajů byla přijata a je platná od 1. 2. 2023.

Ochrana osobních údajů webové stránky

1. Definice:

1.1. Správce – Adamietz společnost s ručením omezeným, se sídlem Strzelce Opolskie ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, IČO: 532242263, DIČ: 7561836633, zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem KRS 0000100273.

1.2. Osobní údaje – veškeré informace o fyzické osobě identifikované nebo identifikovatelné na základě jednoho nebo více faktorů specifických pro její fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, včetně vybavení IP, online identifikátoru a informací získaných pomocí souborů cookies a další podobné technologie.

1.3. Ochrana osobních údajů – současná ochrana osobních údajů.

1.4. Nařízení o ochraně osobních údajů – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES..

1.5. Webové stránky – webové stránky provozované správcem na adrese www.adamietz.pl.

1.6. Uživatel – jakákoli fyzická osoba, která navštíví webové stránky nebo využívá jednu nebo více služeb a funkcí uvedených v zásadách ochrany osobních údajů.

2. Zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním webových stránek

2.1. V souvislosti s používáním webových stránek správce shromažďuje údaje v rozsahu nezbytném pro poskytování jednotlivých nabízených služeb. Podrobné zásady a účely zpracování osobních údajů shromážděných během používání webových stránek uživatelem jsou popsány níže.

2.2. V záležitostech týkajících se zpracování vašich osobních údajů se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Kamil Durnaś

tel. č.: 791-29-32-32

e-mail: iod@adamietz.pl

3. Účely a právní základy zpracování osobních údajů na webových stránkách

3.1. Osobní údaje všech osob, které používají webové stránky, zpracovává správce:

a) pro poskytování elektronických služeb, které uživatelům umožňují přístup k obsahu shromážděnému na webových stránkách – v takovém případě je právním základem zpracování nutnost zpracování pro splnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení o ochraně osobních údajů);

b) za účelem zjištění a uplatnění nároků nebo ochrany proti nárokům – právním základem zpracování je oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení o ochraně osobních údajů), který spočívá v ochraně jeho práv;

c) za účelem zpřístupnění kontaktu se správcem prostřednictvím kontaktního formuláře;

d) za účelem možnosti ucházet o zaměstnání u správce v souvislosti s konkrétním výběrovým řízením (v takovém případě se použije níže uvedený článek [odkaz na doložku]) nebo bez souvislosti s konkrétním výběrovým řízením (v takovém případě se použije níže uvedený článek [odkaz na doložku]).

4. Soubory cookies

4.1. Webové stránky správce používají soubory cookies. Účely a pravidla používání souborů cookies naleznete v Zásadách používání souborů cookies [odkaz na Zásady používání souborů cookies].

5. Doba zpracování osobních údajů

5.1. Doba zpracování údajů správcem závisí na typu poskytované služby a účelu zpracování. Údaje se zpravidla zpracovávají po dobu poskytování služby, do odvolání uděleného souhlasu nebo do vznesení účinné námitky proti zpracování údajů v případech, kdy je právním základem pro zpracování údajů oprávněný zájem správce.

5.2. Doba zpracování údajů může být prodloužena, pokud je zpracování nezbytné pro určení a uplatnění případných nároků nebo ochranu proti nárokům, a po této době pouze v rozsahu vyžadovaném zákonem. Po uplynutí doby zpracování se údaje nenávratně vymažou.

6. Práva uživatelů

6.1. Uživatel má právo na přístup ke svým údajům a právo požadovat jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu odpovědného za ochranu osobních údajů..

6.2. Uživatel má z důvodů, týkajících se jeho konkrétní situace, právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů správce.

7. Příjemci osobních údajů

7.1. V souvislosti s poskytováním služeb budou osobní údaje zpřístupněny externím subjektům, zejména poskytovatelům IT služeb, kteří zajišťují chod webových stránek.

7.2. V případě poskytnutí souhlasu mohou být osobní údaje zpřístupněny i jiným subjektům pro jejich vlastní účely, včetně marketingových účelů.

7.3. Správce si vyhrazuje právo zpřístupnit vybrané informace týkající se uživatele příslušným orgánům nebo třetím stranám, které si tyto informace vyžádají na základě příslušného právního základu a v souladu s ustanoveními platných právních předpisů.

8. Předávání osobních údajů mimo země EHP

8.1. Vaše údaje mohou být předány mimo země EHP v případech uvedených v Zásadách používání souborů cookies.

9. Zabezpečení osobních údajů

9.1. Správce průběžně provádí analýzu rizik, aby zajistil bezpečné zpracování osobních údajů – zejména aby k údajům měly přístup pouze oprávněné osoby, a to pouze v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů. Správce zajistí, aby veškeré operace související s osobními údaji byly zaznamenávány a prováděny pouze oprávněnými zaměstnanci a spolupracovníky.

9.2. Správce přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistil, že i jeho subdodavatelé a další spolupracující subjekty zaručí uplatňování vhodných bezpečnostních opatření, kdykoli zpracovávají osobní údaje jménem správce.

10. Změny zásad ochrany osobních údajů

10.1. Zásady ochrany osobních údajů jsou průběžně verifikovány a podle potřeby aktualizovány.

10.2. Aktuální verze zásad ochrany osobních údajů byla přijata a je platná od 1.2. 2023.

Informace o monitoringu

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI SLEDOVÁNÍ KAMEROVÝM SYSTÉMEM

Dle čl. 13 odst. 1 a 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení o ochraně osobních údajů), poskytujeme následující informace.

 1. Správce osobních údajů a kontaktní údaje:

Správcem osobních údajů subjektu je společnost Adamietz sp. z o.o., se sídlem Strzelce Opolskie, ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, s číslem IČO: 532242263, DIČ: 7561836633, zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem KRS 0000100273.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Kamil Durnaś, tel. 791-293-232, e-mail: iod@adamietz.pl

 1. Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Vaše osobní údaje ve formě vaší podoby jsou zpracovávány v rámci kamerového systému, tj. prostřednictvím zařízení pro záznam obrazu (bez zvuku). Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení o ochraně osobních údajů v souvislosti s plněním zákonem odůvodněných účelů správce, kterými jsou ochrana osob a majetku v areálu a zachování mlčenlivosti o informacích, jejichž zveřejněním by správci mohla vzniknout škoda. Takto získané osobní údaje podléhají neustálému monitorování ostrahou, průběžnému zaznamenávání pro pozdější ověření, monitorování majetku po ukončení prací v areálu zařízení.

Výše uvedené osobní údaje budou správcem zpracovávány pouze pro účely, pro které byly shromážděny.

 1. Příjemci osobních údajů a další subjekty 

V případě potřeby mohou být údaje zpřístupněny těmto příjemcům:

 • bezpečnostní agentura „Gwarant” Agencja Ochrony S.A. se sídlem v Opolí;
 • třetím stranám, které prokáží, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů těchto třetích stran.

Osobní údaje mohou být předávány i subjektům, které nejsou podle zákona považovány za příjemce údajů, tj. orgánům veřejné moci, které mohou získat osobní údaje získané monitoringem v rámci konkrétního řízení v souladu se zákony Evropské unie nebo členského státu. Mezi takové subjekty mohou patřit zejména orgány činné v trestním řízení a soudy.

 1. Doba uchovávání údajů 

a) Vaše osobní údaje budou uloženy například po dobu nepřesahující 1 měsíc od data záznamu;

b) pokud obrazové záznamy představují důkaz v soudním řízení nebo se správce dozví, že by mohly být důkazem v takovém řízení, pak se doba uchovávání osobních údajů prodlouží až do pravomocného ukončení řízení;

c) po uplynutí lhůt uvedených v bodech a) a b) se obrazové záznamy obsahující osobní údaje získané v důsledku monitorování trvale vymažou, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak.

 1. Povinnost poskytovat údaje

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale pro přístup do areálu objektu nezbytné.

 1. Automatizované rozhodování a předávání údajů do třetích zemí 

Vaše osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování, jak je uvedeno v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou rovněž předávány do zahraničí, a to ani do třetích zemí, tj. jiných zemí než členských států EU, Islandu, Norska nebo Lichtenštejnska.

 1. Práva subjektu údajů 

Na základě a s výhradou omezení dle čl. 15-22 nařízení o ochraně osobních údajů máte právo na:

1) právo na přístup ke svým osobním údajům a poskytnutí jejich kopie;

2) právo na opravu (změnu) svých osobních údajů;

3) právo na omezení zpracování osobních údajů;

4) právo na vymazání osobních údajů;

5) právo na přenositelnost údajů

6) právo vznést námitku proti zpracování;

7) právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 1. Ostatní informace

Celý objekt je monitorován kamerovým systémem, a to včetně parkoviště, chodeb a všech místností s výjimkou umýváren, šaten, jídelny, sociálních zařízení a místností pro odpočinek.